Daily KAS Mentor Current Affairs – IPCC’S REPORT,SAMAGRA SHIKSHA-JAL SURAKSHA